Bywa, że pojawia się problem psich odchodów, dobrze znamy temat i wiemy jak temu zaradzić

Zakładamy stowarzyszenie – przewodnik

Stowarzyszenie jest bardzo popularną formą działalności społecznej, znacznie popularniejszą niż fundacja. Co przesądza o jej (niemal) powszechności?

Stowarzyszenie może założyć grupa ludzi, których łączą wspólne zainteresowania i dążenie do konkretnego celu. Przepisy zakładania stowarzyszenia określa ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie podlega także regulacjom ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie jest, podobnie jak fundacja, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć stowarzyszenie:

– konkretna ilość osób – niemniej niż 15 (stowarzyszenia zarejestrowane) lub powyżej 3 (stowarzyszenia zwykłe), stowarzyszenie może funkcjonować bez względu na zmianę składu członków,

– wspólny założony cel,

– dobrowolność – każdy może wstąpić i wystąpić ze stowarzyszenia,

– swoboda tworzenia – tak naprawdę polskie prawo nie ogranicza celów, w jakich tworzone są organizacje, nie dyskryminuje jej członków i pozwala na wyrażanie poglądów oraz „realizacji indywidualnych zainteresowań”, z tym że nie może dążyć do uzyskania zysku.

 

1. Cele

Stowarzyszenie może zostać założone przez grupę osób, zarówno przyjaciół, jak rodziny, których łączy wspólna pasje, np. fotografia, kolekcjonowanie zabytkowych rowerów. Nie ma w tym zakresie ograniczeń.


2. Kto może założyć stowarzyszenie

Stowarzyszenie może założyć każda osoba fizyczna powyżej, mająca zdolność do czynności prawnych. Cudzoziemcy mieszkający na terytorium Polski mogą zrzeszać się w organizację, jeśli natomiast mieszkają poza jej granicami mogą należeć jedynie w przypadku, gdy jest taki zapis w statucie danego stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie zarejestrowane czy zwykłe, czyli jaką formę organizacji wybrać

Stowarzyszenie zarejestrowane wiąże się z wpisem do KRS i jest najczęstszą formą prowadzenia działalności społecznej. Ustawa ogranicza jedynie tutaj ilość osób (min. 15), poza tym mówi o konieczności określenia statutu oraz powołaniu komitetu założycielskiego, który przygotowuje dokumenty rejestracyjne w KRS. Mogę je założyć zarówno osoby fizyczne jak prawne.

Stowarzyszenie zwykłe jest łatwiejsze w założeniu. Nie wymaga rejestracji w KRS, jedynie podlega pisemnemu zgłoszeniu u starosty. Członkowie stowarzyszenia określają cel powołania organizacji, regulamin, miejsce siedziby i przedstawiciela. W celu powołania należy wypełnić wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń i przedłożyć 3 egzemplarze regulaminu. Często w urzędzie wymaganie są także inne dokumenty, np. protokół z zebrania, czy lista założycieli. Tego typu stowarzyszenie nie może być założone przez osobę prawną.

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego działają przy samorządach i zajmują się wspieraniem założeń samorządowych.

Związek stowarzyszeń to związek min. 3 stowarzyszeń lub federacji (fundacje nie mogą tworzyć związków), które tworzone są o określonym calu, innym niż zarobkowy. Związek może posiadać tzw. członków wspierających, które posiadają osobowość prawną (firma, przedsiębiorstwo).

Kluby sportowe, czyli stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe podlegają rejestracji w KRS.

Po ustaleniu formy stowarzyszenia, członkowie na zabraniu założycielskim ustalają iuchwalają statut.

3. Rejestracja w KRS

Jeśli wybierzemy stowarzyszenie, które będzie podlegać rejestracji w Krajowym Rejestrze sądowym, będziemy posiadali:

– statut organizacyjny,

– możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,

– możliwość zatrudniania pracowników,

– możliwość  uzyskania środków publicznych a także otrzymania m.in. darowizn, spadków, organizowania zbiorek publicznych,

– wchodzić w  związki stowarzyszeń.

4. Skąd środki na działalność

Źródła finansowania organizacji określone są w statucie. Mogą to być zarówno ww. darowizny, nieruchomości ale także regularnie uiszczane składki członkowskie. Ich wysokość określa się podczas walnego spotkania członków.

Oryginalne kosze i dystrybutory worków Psi pakiet®

[Not a valid template]

Oryginalne mocne i ekologiczne worki Psi pakiet®

[Not a valid template]

 

Napisz do nas


PSI PAKIET®

Auch Studio

ul. Bulwar Ikara 28 B

54-130 Wrocław

tel. 71 784 50 18

tel. 71 784 50 10

fax. 71 784 50 18

2006-2018 © Agencja marketingowa Wrocław AUCH Studio